Navalny in 2014. Evgeny Feldman / Novaya Gazeta. Wikimedia commons.

Return to article.